• Elim Housing (Chilliwack) Society

    • Senior Residence
    45460 Chehalis Drive
    Chilliwack, BC V2R 0W4
    604.583.3546